Allmänna Villkor

Det här gäller när du använder våra tjänster

Evergreen Health, Evergreen Academy & Life-Check Allmänna Villkor

Allmänna avtalsvillkor

Abonnemangsvillkor

Detta är vad som gäller när en juridisk person tecknar avtal för Evergreen & Life-Check tjänster.

Avtalad tjänst

Evergreen & Life-Check är en tjänst där slutanvändaren kan bevaka vad som sägs i talad media, det vill säga podcasts, radio, tv och Youtube. Klienten/Kunden kan välja vilka sökord den vill bevaka och söka efter. För att använda Evergreen & Life-Check behöver ingen mjukvara installeras lokalt på enheten där tjänsten används. Tjänsten nås genom en vanlig webb-bläddrare exempelvis Chrome eller Safari.

Upphovsrätt

Upphovs- och äganderätt till den bakomliggande källkoden ägs av Evergreen & Life-Check. Ingen del av hur tjänsten fungerar får analyseras av användaren/kunden.

Tillgänglighet

Evergreen & Life-Check är tillgängligt dygnet runt och hela tiden. Drift kan pausas när som helst för underhåll eller andra åtgärder. Fel åtgärdas så snart vi har möjlighet att göra detta.

Support

För hjälp med hur tjänsten används från ett tekniskt perspektiv kan du kontakta oss.

Abonnemangsform och bindningstid samt ansvarsbegränsning avtalas separat vid köp av tjänsten.

Tvist

Vid Tvist gällande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.